Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FOLKARTON
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady składania Zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym FOLKARTON dostępnym na stronie: http://folkarton.pl Właścicielem Sklepu internetowego jest firma Follak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 2, o numerze NIP 527-248-89-00, REGON: 14016362400000, zarejestrowana pod numerem 0000264325 KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł Definicje użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:      
REGULAMIN - określa zasady umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA - Follak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 2, o numerze NIP 527-248-89-00, REGON: 14016362400000, zarejestrowana pod numerem 0000264325 KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.
SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym http://folkarton.pl
UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
PRODUKT - artykuł będący przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Klientem, a Sprzedawcą.
KONTO - Usługa elektroniczna, zawierająca dane Klienta, dostępna po dokonaniu rejestracji.
USŁUGA ELEKTRONICZNA - Usługa elektroniczna świadczona bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia i zmierzające do bezpośredniego zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
CENA - Cena w polskich złotych widniejąca przy Produkcie podana w wartości netto i brutto. Cena Produktu nie zawiera kosztu dostawy, który zależy od sposobu realizacji Zamówienia, oraz ewentualnych opłat celnych.
TREŚCI - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, logo, nazwy, znaki, symbole opisy i zdjęcia Produktów.
NEWSLETTER - usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia automatyczne otrzymywanie Treści zawierających informację o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.
POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies, zamieszczony na stronie internetowej Sklepu internetowego.
KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze sklepem Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich, własności intelektualnej Sprzedawcy jak i osób trzecich. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Klienta w Sklepie internetowym, w tym zwłaszcza komentarzy Klienta, jeżeli treści te naruszają prawo, niniejszy Regulamin bądź dobre obyczaje. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przed złożeniem Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności, dostępnymi na stronach http://folkarton.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html Klient uprawniony jest do korzystania z zasobów Sklepu internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej w tym zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. Ceny oraz wszelkie informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie ofertą nabycia Produktów przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Sklepu internetowego nowych i usuwania niedostępnych Produktów, zmiany cen, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz zmiany kosztów dostawy Zamówień. Powyższe okoliczności nie mogą mieć wpływu na uprzednio zawarte już Umowy sprzedaży. Wszystkie Produkty oferowane na stronach Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem. Opisy Produktów są zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez producentów i dystrybutorów. Kolorystyka Produktów może w rzeczywistości nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciach ze względu na różnice w ustawieniach monitora wykorzystywanego przez Kupującego. Kupujący ma możliwość potwierdzenia dostępności wybranego Produktu wysyłając zapytanie klikając na przycisk "Zapytaj o produkt" znajdujący się na karcie Produktu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Mozilla Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Java Script, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu internetowego jest zoptymalizowana do minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Do poprawnego działania Sklepu internetowego Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, lecz może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego. Więcej na temat plików cookies w Polityce Prywatności.
II ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Warunkiem możliwości złożenia Zamówienia jest uprzednie prawidłowe wypełnienie przez Klienta interaktywnego formularza rejestracji znajdującego się na stronie Sklepu internetowego oraz założenie przez Klienta Konta. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest do prawidłowego oraz poprawnego wskazania wymaganych w formularzu danych osobowych, a w przypadku podmiotów gospodarczych dodatkowo nazwy firmy oraz, w przypadku gdy podmiot wyrazi zainteresowanie wystawieniem faktury, numeru NIP. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca na podany adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Login i hasło utworzone przy zakładaniu Konta mają charakter poufny i dlatego zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Założone podczas rejestracji Konto prowadzone jest przez Sklep internetowy w czasie nieograniczonym i dlatego Klient może w każdej chwili zrezygnować z jego prowadzenia bez podania przyczyny rezygnacji. W tym celu wystarczy do Sprzedawcy przesłać lub dostarczyć jednoznaczne żądanie usunięcia Konta: elektronicznie: na adres Sklepu internetowego: sklep@follak.com.pl listownie na adres: Follak ul Daniszewska 2 03-230 Warszawa. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania. Po otrzymaniu takiego żądania Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunie je z bazy danych Sklepu internetowego. Usunięcie Konta jest całkowicie bezpłatne i równocześnie nie zwalnia Sprzedawcy z rękojmi za wady fizyczne towarów nabytych przez Klienta przed wysłaniem żądania. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać poprzez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, dodając wybrany Produkt „Do koszyka”, a następnie postępując zgodnie z dalszymi poleceniami aż do "Zamawiam i płacę".
Składając zamówienie Klient wskazuje:
· zamawiane produkty;
· adres, na jaki mają być dostarczone produkty oraz ewentualnie adres właściwy do wystawienia faktury; 
· sposób dostawy;
· sposób dokonania płatności. Po akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia przesyła on informację do Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji co stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty i potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży.
III PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży: przelew na rachunek bankowy Deutsche Bank nr konta: 65191011233400063021210001, za pobraniem – płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki online – za pośrednictwem systemu PayU, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Za moment dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym Sprzedającego. W ciągu 7 dni kalendarzowych Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty będącej sumą Cen zakupionych towarów, kosztów transportu i prowizji pobieranej wyłącznie przy płatności online. W przypadku płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest uiścić należność przy odbiorze towaru. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wskazanym w pkt. 3 Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, pod rygorem odstąpienia od umowy i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 kodeksu Cywilnego. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Produktu Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z całości lub z części złożonego Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za złożone Zamówienie, Sprzedawca może zwrócić Klientowi cała uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy sprzedaży jedynie kwotę uiszczoną za Produkty, z których rezygnuje.
IV WARUNKI DOSTAWY
Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazane Klientowi w zakładce "Dostawa" oraz w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomaty
Możliwość skorzystania przez Klienta z określonego sposobu realizacji zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (siłę wyższą).
Produkty wysyłane są od poniedziałku do piątku z pominięciem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub potwierdzenia realizacji Zamówienia przesyłką „za pobraniem”. W przypadku chwilowego braku zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych, lecz o takim przypadku Klient jest każdorazowo informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. W miesiącach świątecznych terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od nas. Warunki realizacji Zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie. Dowód zakupu - faktura VAT lub paragon jest dołączany do przesyłki.
V Gwarancja, rękojmia i zwrot towaru.
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Każdą otrzymaną Reklamację Sprzedawca rozpatruje w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania. W przypadku, gdy Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Pismo reklamacyjne łącznie z wadliwym Produktem należy przesłać na adres Sprzedawcy. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony albo naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolną od wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Zamiast oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient otrzyma Produkty inne niż zamawiał powinien skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z obsługą Sklepu internetowego, a następnie zapakować Produkty (najlepiej w ten sam karton, w którym otrzymał) i oczekiwać na przyjazd kuriera któremu Sprzedawca zleci odbiór paczki na swój koszt. Klient nie będzie obciążany za zwrot mylnie wysłanego towaru.  
VI Prawo do odstąpienia od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów w drodze jednoznacznego oświadczenia. Sprzedawca NIE zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, jednak nie jest to obowiązkowe.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt/produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni  od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do siedziby Sprzedawcy. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nie przysługuje, jeżeli produkt został dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało otwarte po dostarczeniu, a Produktu takiego nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi gdy:
- zakupiona rzecz została wyprodukowana na specjalne zamówienie konsumenta, według jego indywidualnych potrzeb
- zakupiony przedmiot został dostarczony w zapieczętowanych opakowaniu i ze względów higienicznych traci wartość po otwarciu
VII Ochrona danych osobowych
Składając Zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) („Ustawa”), w celu realizacji Zamówienia, obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu umożliwienia kurierowi kontaktu z Klientem. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Zakres wykorzystywanych informacji dotyczy jedynie tych danych, które są niezbędne do realizacji Zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu internetowego nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te gromadzone z należytą starannością są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia ich z bazy Sklepu internetowego.
VIII Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest częścią Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem. Treść Regulaminu jest dla obu stron znana i obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem w dniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadamia zarejestrowanych Klientów na adres e-mail, nie później niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian. W powyższym terminie informacja o zmianie Regulaminu jest zamieszczona również na stronie internetowej Sklepu internetowego. Klienci, którzy nie zaakceptują zmienionej treści Regulaminu zobowiązani są poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem (usunięciem) Konta. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, oprócz korespondencji wysyłanej tradycyjnie, na adres jego siedziby, również telefonicznie pod numerem +48 (22) 652-01-20 lub mailowo pod adresem: sklep@follak.com.pl    
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel